Onze visie

Wij willen een herkenbare christelijke school zijn

Op basis van het christelijk-gelovige engagement is ons onderwijsnet ontstaan en uitgebouwd. Het blijft een boeiende uitdaging maar ook een moeilijke opdracht deze kijk op mens en wereld aan te reiken en in praktijk te brengen.
Onze school wil een warm nest van medemenselijkheid zijn die kinderen stimuleert tot sociaal engagement.
Wij laten ons inspireren door het evangelie en de figuur van Jezus Christus. Net als Hij willen wij ons elke dag inzetten voor een betere wereld.

Daarom willen wij dat al onze kinderen de katholieke godsdienst leren kennen en beleven. Uiteraard respecteren wij andere godsdiensten en levensovertuigingen.

Wij willen onze kinderen richting geven…

 • in liturgie en bidden, door het houden van stemmige vieringen in de kerk en het eigentijds bidden in de klas.
 • in danken, vergeven en verdraagzaam zijn, met een jaarlijks, aangepast waardenproject.
 • in belangeloze inzet, door onze kinderen verantwoordelijkheid te laten opnemen voor onze Plan-kinderen.

Wij willen samen school maken

Wij willen een school die door velen gedragen wordt. Overleggen en communicatie zijn op onze school geen holle woorden.
Steeds is voldoende communicatie binnen het team een bekommernis. Hierdoor is een hele structuur van werkgroepen en overlegmomenten ontstaan.
Wij vinden het belangrijk ook met alle ouders een goed contact te hebben over hun kinderen en de schoolwerking. Peuteronthaal, infoavonden, oudercontacten, blogs en schoolwebsite én onze schoolkrant ´t Inktvlekje dragen hiertoe bij.
Ook participatie vinden wij belangrijk: wij willen in overleg met al onze participanten nadenken over de werking van de school en vervolgens de juiste beslissingen nemen.
Wij nodigen dus schoolbestuur, ouders, leerlingen, lokale gemeenschap en schoolteam uit om mekaar in dialoog te vinden en zo te bouwen aan een open leef- en leerschool.

Omdat een sterk team van personeelsleden de motor van onze school is, willen wij blijven werken aan een goede onderlinge verstandhouding en samenwerking onder het personeel. Daarom doen we onder andere extra inspanningen bij het onthaal en de begeleiding van nieuwe leerkrachten.

Wij willen kwaliteitsonderwijs aanbieden

Wij willen onze kinderen goed voorbereiden op de maatschappij.
Overtuigd dat voor elk van onze kinderen een hoopvolle toekomst is weggelegd, willen we hen de nodige kennis, inzichten en vaardigheden meegeven en hen coachen in het ontdekken, beseffen en aanvaarden van hun eigen mogelijkheden en beperkingen.
In een rustig en aangenaam klimaat willen we de ontplooiing van de totale persoonlijkheid van onze kinderen stimuleren. Het leren situeert zich dus zowel op het verstandelijke (het hoofd),het emotionele en relationele (het hart) en het motorische vlak (de handen).
Daartoe willen we:

 • streven naar verticale (van peuters tot 6de leerjaar) en horizontale samenhang (binnen de parallelklassen) in onze activiteiten.
 • creativiteit bij kinderen stimuleren.
 • kinderen leren samenwerken.
 • kinderen een (zelf)kritische houding leren aannemen.

We leggen ook heel bewust enkele accenten!

Op gebied van zorg
We proberen problemen te voorzien, te voorkomen of te beperken door:
 • het scheppen van een positief school- en klasklimaat.
 • een flexibele (klas)organisatie toe te passen. Zo kunnen kinderen met zorgvragen apart begeleid worden.
 • observaties en resultaten én hun evolutie regelmatig bij te houden.

We proberen zorgvragen zo efficiënt mogelijk op te lossen door:
 • het organiseren van overleg met zoveel mogelijk betrokkenen (ouders, leerkracht, CLB, revalidatiecentrum, logopedist, kinesist,…)
 • het inschakelen van zorgleerkrachten en het organiseren van hoeken- of contractwerk op maat van het kind waardoor de klasleraar kinderen met zorgvragen hulp kan bieden.
 • het inschakelen van de taakleerkracht.
 • het inschakelen van een vertrouwensleerkracht voor kinderen.

Op gebied van ICT
We zijn ons bewust van het belang van ICT in onze maatschappij. Door de computer in te passen in onze lessen willen we onze kinderen verschillende computervaardigheden bijbrengen en met de vele mogelijkheden van de computer laten kennismaken. We willen hen echter ook respectvol leren omgaan met computer en internet en hen wijzen op de mogelijke gevaren.

Op gebied van bewegingsopvoeding
In de lessen bewegingsopvoeding en tijdens naschoolse sportactiviteiten proberen wij bij onze kinderen de motorische vaardigheden, een veilige en gezonde levensstijl, een positief zelfbeeld en goede sociale relaties te ontwikkelen.

Op gebied van leren leren
Wij willen onze kinderen leren zelfstandig kennis en vaardigheden te verwerven en problemen op te lossen. Daartoe willen wij hen:
 • informatie leren opzoeken (bibliotheek, internet,…).
 • stapsgewijs leren werken d.m.v. aandachtskaarten in het kleuter en een stappenplan in het lager.
 • wijzen op het nut van een kleuterdagboek en een schoolagenda als communicatiemiddel, als werkschema en als planningsinstrument.
 • wijzen op verschillende studiemethodes en hun voor- en nadelen.

Wij hechten belang aan een degelijke opvoeding

Ouders zijn de eerste verantwoordelijken voor de opvoeding van de kinderen maar wij willen hierop een aanvulling zijn. Onze school wil voor de kinderen een tweede thuis zijn waar ze zich goed, rustig en zelfzeker voelen én waar naar hen geluisterd wordt. Wij benaderen elk kind vanuit een positieve ingesteldheid.

Wij willen onze kinderen laten aanvoelen dat verbondenheid en verantwoordelijkheid belangrijk is. Wij willen hen leren verantwoordelijkheid te dragen voor elkaar en voor een leefbare wereld. Jaarlijks organiseren wij een schoolproject waarbij alle kinderen van onze school regelmatig rond een zelfde thema samenkomen. Ook met sport- of bosklassen in vierde, vijfde en zesde leerjaar willen we die verbondenheid versterken.

Respect is voor ons de rode draad in het omgaan met elkaar: respect voor volwassenen en leeftijdsgenoten, maar ook voor infrastructuur en materiaal. Zo zijn er met en voor onze leerlingen afspraken gemaakt, is een anti-pestcontract aanwezig en voorzien we een melddoos.

Voortdurend werken wij aan gezondheid en veiligheid.
Onder andere willen wij onze kinderen stimuleren om veilig en milieuvriendelijk naar school te komen: het dragen van een fluohesje is verplicht, veilige fietsroutes zijn vastgelegd, afstapplaatsen voor voetgangers in de buurt van de school zijn voorzien.
Wij stimuleren de leerlingen om een gezond tussendoortje mee te brengen en de leerlingen krijgen de kans om in te stappen in het fruitproject.

Met het uitschrijven van dit pedagogisch project hopen wij voor onszelf en voor de buitenwereld duidelijk te zijn.
Wij verwachten dat allen die voor onze school kiezen, loyaal achter dit project staan.